ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε
agrose.eu

Η εταιρεία ΑΓΡ.Ο.Σ.Ε. ΕΠΕ («Αγροκτήματα Οικογένειας Συρμακέζη – Ενεργειακή» Ε.Π.Ε.) συστήθηκε στις 29/01/2007.
Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται η αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού και συγκεκριμένα «η παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.....».
Η εταιρεία συστήθηκε με βασικό στόχο τη συμβολή της στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας και στην ικανοποίηση υψηλών περιβαλλοντικών στόχων, όπως π.χ. αυτοί τίθενται στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που υπογράφηκε στον Δεκέμβριο του 1997.
Η ίδρυση της εταιρείας βασίσθηκε στην οδηγία 77/2001 της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε μέχρι το 2010 να υπάρχει στην Ελλάδα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που να φθάνει τουλάχιστον στο 20% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας.
Δημιουργήθηκε έτσι μία σύγχρονη, βιώσιμη και οικολογικά θετική επένδυση, με σύγχρονη τεχνολογία.

Η Εταιρεία μας

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε

(ΑΓΡ.Ο.Σ.Ε. ΕΠΕ)